Tên đầy đủ
Danh Phàn
Giới tính
Nam
Ngày sinh
01/01/1971
Bằng cấp